Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost :

SIGROUP s.r.o.

IČ: 29270197

DIČ: CZ 29270197

se sídlem: Kounicova 3, Brno, 60200

zapsané u K.s. v Brně, oddíl C, vložka 69773

Kamenná prodejna: 

Kŕenová 181/55, 602 00 Brno-střed-Trnitá

kontaktní údaje:

email sigroup@sigroup.cz

telefon +420724370949

www https://shop.sigroup.cz/

(dále jen „prodávající“)

Adresa provozovny je : Křenova 55, Brno

Kupujícím je fyzická (OSVČ) nebo právnická osoba (IČ) , která učiní objednávku zboží prostřednictvím, nebo telefonicky/mailem na základě informací z internetového obchodu  https://shop.sigroup.cz/

(dále jen kupující).

Tento internetový obchod nabízí výrobky kupujícím , kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) .

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4 2018

Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. 

Předmět smlouvy 

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchoduhttps://shop.sigroup.cz/ tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace,sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu https://shop.sigroup.cz/ jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.

Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, mailu, telefonu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonní číslo.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Poštovné a balné

Poštovné a balné činí 250 Kč, k přepravě zásilek využíváme přepravní společnost Česká pošta. Platí pouze u nového zboží  !

Zboží objednané v sekci GASTROBAZAR / použité zboží , vyúčtuje přepravu přepravní společnost dle skutečných nákladu na přepravu ! 

 

Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možností co nejdříve po přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zakoupené zboží nelze vrátit ani vyměnit !

 

Reklamace

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky

Zboží, které je poškozené přepravou je nutné řešit reklamací s přepravcem při převzetí zboží.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Poškození přepravou je možné reklamovat  do 24 h od převzetí balíku !!!!

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k  reklamovanému  zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení firmě SIGROUP s.r.o

 Servis provádíme formou smluvních partnerů. Je-li zboží v záruce , můžou opravy  provádět jen mechanici firmy SIGROUP s.r.o anebo předem dohodnutí smluvní partneři. Při zásahu jinou osobou zaniká nárok na záruku výrobku.

Na dodané dílo či kusovou dodávku je poskytována záruka 12 měsíců. Firma SIGROUP s.r.o nemá smluvní garanční povinnost v případech, kdy zařízení bylo nevhodně skladováno, byly bez souhlasu dodavatele provedeny úpravy na zařízení či konstrukci stroje, byl používán k jiným účelům, než pro které byl konstruován, nebyly dodrženy podmínky pro provozování a údržbu uvedených v návodech k obsluze nebo při zaškolení a v případech kdy lze závadu odstranit pouhým uživatelským nastavením nebo seřízením zařízení, dále v případech nevhodných parametrů médií (voda, plyn,elektrický proud)

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným používáním a chybnou údržbou výrobku , včetně škod vzniklých  v důsledku přepětí nebo nedostatečného napětí. Běžně opotřebitelné díly jako např .: těsnění , sondy , filtry , řemeny ,pojezdová kola, pomocné díly  zařízení a spotřební materiál , stejně jako poškození kompresoru nedostečným odvětráním prostoru. 

Na použité a repasované zboží z gastrobazaru a výstav se vztahují odlišné záruční podmínky než na nové zboží. Na použité a repasované zboží z gastrobazaru se nevztahuje záruka na mechanické části jako jsou např.: míchadla , mechanické čerpadla, dávkovače porcí, výparníky u zmrzlinových strojů a na části těsnící, ovládací a světelné jako jsou např.:zářivky a žárovky , těsnění, sklo , relé , termostaty, elektronické ovládání , hadice, elektroinstalace, rozvody řemenů, gumové a pryžové díly a kliky otevírání. Záruka na použité a repasované zboží z gastrobazaru se vztahuje na elektroniku a elektromechanické části , motory a kompresory jako jsou např.:kompresory a agregáty u chlazení , motory a kompresory strojů, elektronické ovládání strojů, ventilátory a chladící a mrazící tělesa.

Záruka se nevztahuje na náklady spojené s přepravou reklamovaného zboží nebo na náklady spojené s cestovným techniků za účelem záruční opravy a na práci spojenou s výměnou nebo opravou vadných dílů , které jsou v záruce.

Záruční a pozáruční servis

Během záruční doby prodávající opraví či podle své volby nově dodá díly, které byly v průběhu záruční doby kupujícím řádně reklamovány a jejichž vadnost byla prokázána. 

Veškeré opravy a servis během záruční doby provádí výlučně SIGROUP s.r.o. Za škody způsobené neodborným zásahem nebo opravou třetí osoby prodávající neodpovídá. Záruka se nevztahuje na zařízení při přeprodeji stroje třetí osobě.

Kupující má v době záruky právo na bezplatné poskytnutí nového náhradního dílu výměnou za vadný, včetně montážního materiálu, v případě, že se jedná o servisní zákrok po dobu záruční doby.

Kupující a obsluha je povinen dodržet pokyny v návodu k obsluze pro uznání záruky.

Záruka se nevztahuje na práci servisního technika a na jeho dopravu k zákazníkovi. 

Servisní práce a doprava jsou stanoveny takto: a)každá započatá hodina servisní práce = 500,-Kč bez DPH, b)sazba za km = 20 Kč bez DPH.

Vyžaduje li to povaha opravy, (např. výměna a kontrola chladící jednotky, převodovky) bude tento servisní úkon proveden v servisním středisku SIGROUP s.r.o. v časovém horizontu nutném pro odzkoušení a seřízení stroje.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.. Zákazník registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

Závěrečná ustanovení

Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SIGROUP s.r.o  IČ 29270197 se sídlem Kounicova 3, Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kounicova 3, Brno 60200

email: sigroup@sigroup.cz

telefon: +420724370949

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost SIGROUP s.r.o, se sídlem Kounicova 3, Brno 60200, identifikační číslo: 29270197, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo datovou schránkou. Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát SIGROUP s.r.o, Kounicova 3, Brno 60200

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod: https://shop.sigroup.cz/

Společnost: SIGROUP s.r.o

Se sídlem: Kounicova 3, Brno 60200

IČ/DIČ: 29270197 / CZ29270197

E-mailová adresa: sigroup@sigroup.cz

Telefonní číslo: +420724370949

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
 4. a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele:
 6. Adresa spotřebitele:
 7. Email:
 8. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.